Naziv Datum objave
Zakon o pravu na pristup informacijama 14.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Zakon o pravu na pristup informacijama-izmjena 14.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Zakon o vodama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1285.html
14.12.2022 Preuzmi Pregledaj
Zakon o vodnim uslugama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1286.html
14.12.2022 Preuzmi Pregledaj