Naziv Datum objave
Odluka o odabiru 11.01.2023 Preuzmi Pregledaj
Zakon o javnoj nabavi NN 120/2016
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html
20.12.2022 Preuzmi Pregledaj